HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Namaz sureleri ve duaları

Namaz sure ve duaları

Namazda okunan Sureleri ve Namaz Duaları
0

Namaz sureleri ve duaları

İbadetlerin en üstünü ve İslam’ın 5 şartından ikinci şartı olan namaz, günün belirli vakitlerinde abdest alınarak uygulanan bir ibadet biçimidir.

Günde 5 vakit Abdestli olarak kılınan namaz islam dinin direği olarak nitelendirilmiştir. Öyleki Peygamber Efendimiz. (S.A.V) Başsız insan olmadığı gibi, namazsız da din olmaz diye Buyurmuştur.

İlk insan Adem Aleyhisselam’dan beri,en az bir vakit namaz vardı. Hepsinin kıldığı namazlar son din İslam’da bir araya toplanarak, Hz.Muhammed Aleyhisselam’a inananlara farz edildi.

Namazda okunan Sureleri ve Namaz Duaları 2
Namazda okunan Sureleri ve Namaz Duaları 2

Namazda okunan Sureleri ve Namaz Dualarını sizlerin için topluca listeledik.

Yazımızın İçindekiler

İsterseniz Namaz surelerini PDF olarak linkimizden indirebilirsiniz.

Namaz Sureleri PDF

 

Fatiha Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
İhdinessırâtel müstakîm
Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Hamd o âlemlerin Rabbi,
O Rahmân ve Rahim,
O, din gününün maliki Allah’ın.
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
Hidayet eyle bizi doğru yola,
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Ayetel Kürsi

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel kürsi meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür

Namazda okunan Sureleri ve Namaz Duaları 3
Namazda okunan Sureleri ve Namaz Duaları 3

Amenerrasulü

Amenerrasulu bime unzile ileyhi mirrabbihi vel mu’minun, kullun amene billahi vemelaiketihi ve kutubihi ve rusülih, le nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kalu semi’ne ve ata’ne ğufraneke rabbene ve ileykelmesir. Le yukellifullahu nefsen ille vus’aha, lehe me kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbene letüehızna innesiyne ev ahta’ne, rabbene vele tehmil aleyne ısran keme hemeltehu alelleziyne min kablina, rabbene vele tuhammilne, mele takete lene bih, va’fü anne, veğfirlena, verhemne, ente mevlane fensurne alel kavmil kefiriyn.

Amenerrasulü Meali

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.(285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.(286)

Hüvallahüllezi

22- Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. ‘Âlimü’l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.
23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn.
24- Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-‘azîzül-hakîm.

Hüvallahüllezi Suresi Anlamı

22- O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân’dır, Rahîm’dir.
23- O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü’min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah’a muşriklerin şirkinden.
24- O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

Duha Suresi

Vedduha
Velleyli iza seca
Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
Elem yecidke yetiymen feava
Ve vecedeke dallen feheda
Ve vecedeke ‘ailen feağna
Femmel yetiyme fela takher
Ve emmessaile fela tenher
Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

https://www.hacumrehaber.com/abdest-nedir-farzlari-adabi-sunnetleri-nelerdir-2021/ 

 

Duha Suresi Meali

Andolsun kuşluk vaktine
Ve dindiği zaman o geceye ki,
Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı
Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır
ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın
O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)
El açıp isteyeni de azarlama!
Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat

İnşirah Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elem neşrah leke sadrek
Ve vada’na ‘anke vizreke
Elleziy enkada zahreke
Ve refa’na leke zikreke
Feinne me’al’usri yüsren
İnne me’al’usri yüsren
Feiza ferağte fensab
Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Senin için bağrını açmadık mı?
İndirmedik mi senden o yükünü?
O sırtında gıcırdamakta olan(ve bu şekilde sana eziyet veren)yükünü?
Senin şanını yüceltmedik mi?
Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

Namazda okunan Sureleri ve Namaz Duaları 4
Namazda okunan Sureleri ve Namaz Duaları 4

Tin Suresi

 

Bismillahirrahmanirrahim
Vettini vezzeytûn
ve duri sinin
ve hâzel beledil emin
legat halegnel insane fi ehseni tagvim
sümme radetnahu esfele safilin
illellezine amenu ve amilussalihati felehum ecrun ğayru memnun
fema yükezzibuke ba’dû biddin
eleys allahu bi ehkemil hakimin

Tin Suresi Meali

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla
İncire ve zeytine andolsun,
Sina dağına,
Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre).
Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.
Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?
Allah hükmedenlerin hakimi değil midir?

Alak Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Ikra’ bismi rabbikelleziy halak
Halekal’insane min ‘alak
Ikre’ ve rabbükel’ekrem
Elleziy ‘alleme bilkalem
Allemel’insane ma lem ya’lem
Kella innel’insane leyatğa
Erra a hustağna
İnne ila rabbikerrü’câ
Eraeytelleziy yenha
Abden iza salla
Eraeyte in kane ‘alelhüda
Ev emara bittakva
Eraeyte in kezzebe ve tevella
Elem ya’lem biennallahe yera
Kella lein lem yentehi lenesfe’an binnasıyeh
Nasıyetin kezibetin hatıeh
Felyed’u nadiyehu.
Sened’uzzebaniyete.
Kella la tütı’hü vescüd vakterib

Alak Suresi Meaili

Yaratan Allah’ının adı ile oku. Rabbin insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku, Allah gelmiş geçmiş en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kullarına kalem ile yazmayı öğretti. İnsanlara bilmedikleri şeyleri öğretti. Gerçek şöyledir ki insan azar. Bunun nedeni kendi kendini yeterli görmesidir. Kuşkusuz ki dönüş yine Rabbinedir. Gördün mü inkar edeni, namaz kılan doğru yolda olur. Rabbin sana takvayı emrediyorsa ve o inkar ediyor, yüz çeviriyor ve yalanlıyorsa o Allah’ın yaptıklarını ve her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır! Hayır! Şayet o bu yoldan vazgeçmez ise derhal onu günahkar ve yalancı alnından yakalayarak cehenneme atarız. O gidip kendi taraftarlarını çağırsın bizde zebanileri. Hayır! Sen ona uyma! Sen Rabbine Secde et ve yalnızca O’na yaklaş.

Kadir Suresi

inna enzelnahü fi leyletilkadr.
Vema edrake ma leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrum min elfi şehr.
Tenezzelülmelaiketü verrühu fiyha bi’izni rabbihim min külli emr.
Selamün hiye hatta matla’ılfecr.

Kadir Suresi Meali

Hiç şüphesiz ki biz Kuran-ı Kerim’i Kadir gecesinde indirdik. Sen bildin mi Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan da daha hayırlı bir gecedir. Kadir Gecesinde melekler ve Cebrail Rablerinin onlara verdiği izin ile her bir iş için art arda iner. Kadir gecesi fecrin doğusuna kadar selamettir.

Fecr suresinin geniş anlamı için https://www.hacumrehaber.com/fecr-suresi-anlami-ile-zilhiccenin-ilk-10-gunu/ linkindeki yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Beyyine Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm
Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te’tiye humul beyyineh(beyyinetu).

Resûlun minallâhi yetlû suhufen mutahharah(mutahhareten).
Fîhâ kutubun kayyimeh(kayyimetun).
Ve mâ teferrekallezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câet humul beyyineh(beyyinetu).
Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeh(kayyimeti).
İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi velmuşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ, ulâike hum şerrul beriyeh(beriyyeti).
İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ulâike hum hayrul beriyyeh(beriyyeti).
Cezâuhum inde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), radıyallâhu anhum ve radû anh(anhu), zâlike li men haşiye rabbeh(rabbehu).

Beyyine Suresi Meali

Kitabın müşriklerinden ve ehlinden Allah’ı tanımayanlar kendilerine açık olarak delil gelinceye dek inkar etmeye devam edeceklerdi. Bu delil Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümlerin yazdığı tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir. Kitap ehli kendilerine gönderilen peygamberden sonra fikir ayrılığına düştü. Aslında onlar dini yalnızca Cenabı Hakka tahsis ederek, Allah’ın birliğini kabul ederek ve ancak Allah’a ibadet edip, namaz kılmak ve zekat vermekle emr olundular. Puta tapanlar ve kafirler insanların en şerlilerindendir. Onlar cehenneme gidecek ve orada ebediyen kalacaklardır. Güzel amel işleyen ve inanan kullar ise insanların en hayırlılarıdır. Cenabı Hak katında onların ödülü, altlarından ırmaklar geçen Adn cennetidir. Onlar cennette ebediyen kalacaklardır. Çünkü Cenabı Hak onlardan razı olmuş, onlardan Rablerinden razı olmuştur. İşte bu ödül yalnızca Allah’ına saygı gösterenlere özeldir.

Zilzal Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm
İza zülziletil erdu zilzaleha
Ve ahracetilerdu eskaleha
Ve kalel insanü ma leha
Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
Bienne rabbeke evha leha
Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresi Meali

Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile. Yeryüzü tamamen kendine has bir zelzeleye uğratıldığı, ağırlıklarını dışa çıkarıp attığında ve insan ‘’ Ne oluyor buna?’’ dediğinde; işte tam o gün yer kendi haberleri anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin yere öyle vah yetmiştir. O gün ki tüm insanlar kabirlerinden bölük bölük çıkarak kendi amellerinin gösterilmesini bekleyeceklerdir. Kim zerre kadar ağır bir hayır yapmış ise onun ödülünü görecek, her kim zerre kadar bir kötülük yaptı ise onun cezasını görecektir.

Adiyat Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Vel adiyati dabha
Fel muriyati kadha
Fel muğırati subha
Fe eserne bihı nak’a
Fe vesatne bihı cem’a
İnnelinsane li rabbihı le kenud
Ve innehu ala zalike le şehıd
Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur
Ve hussıle ma fis sudur
İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

Adiyat Suresi Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. O savaşa harıl harıl koşanlara ve o tırnakları ile yerden ateş çıkaranlara, sabahın erken saatlerinde akın edenlere ve tozu dumana katanlara ve derken birden bire topluluğun ortasına dalanlara ant içerim ki şüphesiz ki insan Allah’ına karşı çok nankördür ve kendi bile buna şahittir. O ki dünya malına çok sevgi gösterdiği için katıdır. Peki, o bilmez mi ki kabirlerin içindekiler dışarı fırlatılacak ve göğüslerin içerisindekiler toplanacak. O gün Allah onların tüm yaptıklarında haberdardır.

Karia Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
El kariah
Mel kariah
Ve ma edrake mel kariah
Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
Fe emma men sekulet mevazınüh
Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
Ve emma men haffet mevazınüh
Fe ümmühu havıyeh
Ve ma edrake mahiyeh
Narun hamiyeh

Karia Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
O apaçık bela (Kıyamet)…
Nedir o çarpacak bela?
O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?
O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.
Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.
İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,
Artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.
Fakat tartıları hafif gelen kimse.
O vakit onun anası Haviyedir.
Ve bildin mi, Haviye nedir?
Kızışmış bir ateştir!

Tekasür Suresi

Elhakümüt tekasür,
Hatta zürtümülmekabir,
Kella sevfe ta’lemun,
Sümme kella sevfe ta’lemun,
Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn,
Le teravünnelcehıym,
Sümme leteravünneha aynelyakıyn,
Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym.

Tekasür Suresi Meali

Malınızla, mülkünüzle ve servetinizle çokça övünmek sizleri tutku ile oyaladı ve kendinizden geçtiniz. Öyle ki bu kendinizden geçişiniz ölüp kabre gidişinize dek sürdür. Hayır, sizler ileride bileceksiniz. Şayet kesin bir bilgi ile biliyor olsaydınız yemin olsun ki o çılgınlar gibi yanan ateşi de mutlaka görecektiniz. Sonrasında siz onu yakından göreceksiniz. Siz, o gün nimetlerden dolayı sorguya çekileceksiniz.

Asr Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
Vel asr
İnnel insane le fi husr
İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Asr Suresi Meali

Asra yemin olsun ki,
İnsan mutlaka ziyandadır.
Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Humeze Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
Veylül li külli hümezetil lümezeh
Ellezıcemea malev ve addedeh
Yahsebü enne malehu ahledeh
Kella le yümbezenne fil hutameh
Ve ma edrake mel hutameh
Narullahil mukadeh
Elleti tettaliu alel ef’ideh
İnneha aleyhim mü’sadeh
Fi amedim mümeddedeh

Humeze Suresi Meali

Hey o durmadan diğer insanları çekiştirenlere ve kaş göz ederek alay edenlerin hepsine. Bir mal toplayarak ona saygı duyana ve o malın kendisini ebediyete kadar yaşatacağını sanana. Yanılıyorsunuz yemin olsun ki siz cehenneme atılacaksınız. Cehennem nedir bilir misiniz? Cehennem Allah’ın tutuşturulurmuş olan ateşidir. O ateş ki gönüllerin de üzerine çıkar. O ateş yanlışa düşenlerin üzerini kapatacak ve onlar uzatılmış sütunlar içerisinde yanacak. Humeze Suresi mal sahibi olmak uğruna kendilerinden geçip, mal sahibi olduktan sonra da o malın kendilerini sonsuz mutluluğa götüreceğini inananlara ve başka insanlar ile alay ederek onların dedikodularını yapanlara uyarı amacı ile gönderilmiş bir suredir. Sure de bu şekilde davrananların cehennemde yanacağı belirtilmiştir.

Fil Suresi Okunuşu

Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Fil Suresi Meali

(Ey Muhammed! Kâbe’yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.

Kureyş Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
Li’î lâfi Kurayş’in
Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Kureyş’e imkan sağlandığı için,
Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Maun Suresini ezberleyene kadar istediğiniz sayıda tekrar edebilirsiniz…

maun suresi
maun suresi

Maun Suresi’nin Yeni Yazı ile okunuşu

Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

Maun Suresi Türkçe Meali

(Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.

Kevser Suresi

Bismillahirahmanirrahim
İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter

Kevser Suresi Meali

Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
(Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

Kafirun Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul yâ eyyühel kâfirûn
Lâ  a’büdü mâ ta’büdûn
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
Leküm dînüküm veliye dîn

Kafirun Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki: Ey kâfirler
Tapmam o taptıklarınıza!
Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
Size dininiz size, benim dinim bana!

Nasr Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
İzâ câe nasrullahi velfeth
Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Nasr Suresi Meali

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adı ile;
Ey Resulüm! Allah seni hak peygamber olarak göndermiştir. Rabbin şüphesiz ki sana yardım edecek ve fethi gerçekleştirecektir. Sen bunu kulların grup grup olarak Hak dinine girdiklerini bizzat görerek fark edeceksin. Nitekim Cenab-ı Hak ‘’ Elbette ki ben ve peygamberlerim galip gelecektir’’ diyerek yazmıştır. Cenab-ı Hak’ın yardımının gayretsiz ve sebepsiz gelmeyeceğini ‘’ Eğer siz Cenab-ı Hak’ın dinine yardım eder iseniz O’da size yardım eder’’ buyurmuştur.

Tebbet Suresi

Bismillahirahmanirrahim
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.
Sayeslâ nâren zâte leheb.
Vemraetühû hammâletelhateb.
Fî cî dihâ hablün min mesed.

Tebbet Suresi Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Elleri kurusun Ebu Leheb’in ve kurudu da! Bura da Ebu Leheb’in nasıl helak olacağı önceden bildirilmektedir ve bu Kuran’ın mucizesidir. Ne kazandığı ne de malı ona fayda etmedi yani o nu ne zenginlik ve serveti ne de dostları ve arkadaşları kurtaramadı. O ki işlediği günahlar nedeni ile Alevli Ateşe yaslanacak ve ona uyan karısı da boynunda bir ip asılı olarak ona odun taşıyacaktır.

İhlas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled
Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki; O Allah birdir ve tektir.
Allah eksiksiz, muhtaçsızdır. (Her şey O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
Doğurmadı ve doğurulmadı
Ona bir denk de olmadı.

Felak suresi

Kul eûzu bi rabbil felak (felakı)
Min şerri mâ halak (halaka)
Ve min şerri gâsikın izâ vekab (vekabe)
Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad (ukadi)
Ve min şerri hâsidin izâ hased (hasede)

Felak Suresi Meali

De ki: “Ben, Felâk’ın Rabbine sığınırım.”
Yarattıklarının şerrinden
Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden
Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden
Ve haset ettiği zaman, haset edenin şerrinden

Nas Suresi Türkçe

Bismillahirahmanirrahim
Kul e’uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Nas Suresi Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
De ki:insanların kalplerine vesvese sokan [insan Allah’ı andığında] pusuya çekilen cin ve insan şeytanın şerrinden insanların Rabbine , insanların Melikine [mutlak sahip ve hakimine] . insanların İlahına sığınırım.

Evinizin bir köşesini mutlaka ibadet köşesi olarak ayarlayın…

Namaz Duaları

Sübhaneke duası

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük) Sadece Cenaze namazlarında okunmaktadır.
ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke duası meali

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
Senin adın mübarektir.
Varlığın her şeyden üstündür.
Senden başka ilah yoktur.

Allahümme Salli Duası

“Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime İnneke hamidün mecîd.”

Allahümme Salli Duası Meali

“Ey Allah’ım! İbrahim’e “Aleyhisselâm” ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Hz. Muhammed’e “aleyhisselâm” ve ailesine de rahmet eyle.  Muhakkak Sen övülen ve şanı büyüksün.”

Allahümme Barik Duası

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli

Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik Duası Meali

Ey Allah’ım! İbrâhîm’e Aleyhisselâm ve âline
bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e
(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle.
Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd’sin (şanı büyük).

Rabbena Atina Duası

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbena atina Meali

Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirettede iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb’im,merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinlemuamele eyle.

Rabbenağfirli  Duası

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevmeyekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbenağfirli Duası Meali

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Amentü Duası

Amentü billahi ve melâiketihi,
ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri
ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ
ve’l-ba’sü ba’de’l mevt.
Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Amentü Duası Meali

Ben Allâh-ü Te’âlâ’ya, meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin
Allâh-ü Te’âlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım.
Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki,
Allâh-ü Te’âlâ’dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun
kulu ve peygamberidir.

Kunut duaları 1

Bismillahirahmanirrahim
Allâhümme innâ nesteıynüke ve nestağfiruke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû neşküruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu
ve netrukü men yefcüruk.

Kunut duaları 2

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut duaları meali 1

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut duaları meali 2

Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Bu uzun yazımızda göreceklerinizi bir tablo halinde sizin için listeliyoruz;

1.1.1 Fatiha Suresi hakkında kısa bilgilendirme yazımızı okuyabilirsiniz.
1.1.2 Fatiha Suresi Meali ile ilgili yazımızı okuyacaksınız.
1.1.3 Ayetel Kürsi ile alakalı anlamını okumaktasınız.
1.1.4 Ayetel kürsi meali ile alakadar faydalarını da okuyabileceksiniz.
1.1.5 Amenerrasulü alakadar nasıl göreceksiniz.
1.1.6 Amenerrasulü Meali ilgili güzelce görebilirsiniz.
1.1.7 Hüvallahüllezi ilgisi olan böylece görmektesiniz.
1.1.8 Hüvallahüllezi Suresi Anlamı bir anlamı olan sadece görebileceksiniz.
1.1.9 Duha Suresi ne anlama geldiği ile ilgili nasılsa görmelisiniz.
1.1.10 Duha Suresi Meali ne demek nedenini okuyabilirsiniz.
1.1.11 İnşirah Suresi ne ise kısa bilgilendirme yazımızı okuyacaksınız.
1.1.12 İnşirah Suresi Meali işaret ettiği yazımızı okumaktasınız.
1.1.13 Tin Suresi ne gibi bir anlamını okuyabileceksiniz.
1.1.14 Tin Suresi Meali nasıl faydalarını da göreceksiniz.
1.1.15 Alak Suresi gerçek nasıl görebilirsiniz.
1.1.16 Alak Suresi Meaili dini güzelce görmektesiniz.
1.1.17 Kadir Suresi islami böylece görebileceksiniz.
1.1.18 Kadir Suresi Meali hakkında sadece görmelisiniz.
1.1.19 Beyyine Suresi ile ilgili nasılsa okuyabilirsiniz.
1.1.20 Beyyine Suresi Meali ile alakalı nedenini okuyacaksınız.
1.1.21 Zilzal Suresi ile alakadar kısa bilgilendirme yazımızı okumaktasınız.
1.1.22 Zilzal Suresi Meali alakadar yazımızı okuyabileceksiniz.
1.1.23 Adiyat Suresi ilgili anlamını göreceksiniz.
1.1.24 Adiyat Suresi Meali ilgisi olan faydalarını da görebilirsiniz.
1.1.25 Karia Suresi bir anlamı olan nasıl görmektesiniz.
1.1.26 Karia Suresi Meali ne anlama geldiği ile ilgili güzelce görebileceksiniz.
1.1.27 Tekasür Suresi ne demek böylece görmelisiniz.
1.1.28 Tekasür Suresi Meali ne ise sadece okuyabilirsiniz.
1.1.29 Asr Suresi işaret ettiği nasılsa okuyacaksınız.
1.1.30 Asr Suresi Meali ne gibi bir nedenini okumaktasınız.
1.1.31 Humeze Suresi nasıl kısa bilgilendirme yazımızı okuyabileceksiniz.
1.1.32 Humeze Suresi Meali gerçek yazımızı göreceksiniz.
1.1.33 Fil Suresi Okunuşu dini anlamını görebilirsiniz.
1.1.34 Fil Suresi Meali islami faydalarını da görmektesiniz.
1.1.35 Kureyş Suresi hakkında nasıl görebileceksiniz.
1.1.36 Kureyş Suresi Anlamı ile ilgili güzelce görmelisiniz.
1.1.37 Maun Suresini ezberleyene kadar istediğiniz sayıda tekrar edebilirsiniz… ile alakalı böylece okuyabilirsiniz.
1.1.38 Maun Suresi’nin Yeni Yazı ile okunuşu ile alakadar sadece okuyacaksınız.
1.1.39 Maun Suresi Türkçe Meali alakadar nasılsa okumaktasınız.
1.1.40 Kevser Suresi ilgili nedenini okuyabileceksiniz.
1.1.41 Kevser Suresi Meali ilgisi olan kısa bilgilendirme yazımızı göreceksiniz.
1.1.42 Kafirun Suresi bir anlamı olan yazımızı görebilirsiniz.
1.1.43 Kafirun Suresi Meali ne anlama geldiği ile ilgili anlamını görmektesiniz.
1.1.44 Nasr Suresi ne demek faydalarını da görebileceksiniz.
1.1.45 Nasr Suresi Meali ne ise nasıl görmelisiniz.
1.1.46 Tebbet Suresi işaret ettiği güzelce okuyabilirsiniz.
1.1.47 Tebbet Suresi Meali ne gibi bir böylece okuyacaksınız.
1.1.48 İhlas Suresi nasıl sadece okumaktasınız.
1.1.49 İhlas Suresi Meali gerçek nasılsa okuyabileceksiniz.
1.1.50 Felak suresi dini nedenini göreceksiniz.
1.1.51 Felak Suresi Meali islami kısa bilgilendirme yazımızı görebilirsiniz.
1.1.52 Nas Suresi Türkçe hakkında yazımızı görmektesiniz.
1.1.53 Nas Suresi Meali ile ilgili anlamını görebileceksiniz.
1.2 Namaz Duaları ile alakalı faydalarını da görmelisiniz.
1.2.1 Sübhaneke duası ile alakadar nasıl okuyabilirsiniz.
1.2.2 Sübhaneke duası meali alakadar güzelce okuyacaksınız.
1.2.3 Allahümme Salli Duası ilgili böylece okumaktasınız.
1.2.4 Allahümme Salli Duası Meali ilgisi olan sadece okuyabileceksiniz.
1.2.5 Allahümme Barik Duası bir anlamı olan nasılsa göreceksiniz.
1.2.6 Allahümme Barik Duası Meali ne anlama geldiği ile ilgili nedenini görebilirsiniz.
1.2.7 Rabbena Atina Duası ne demek kısa bilgilendirme yazımızı görmektesiniz.
1.2.8 Rabbena atina Meali ne ise yazımızı görebileceksiniz.
1.2.9 Rabbenağfirli  Duası işaret ettiği anlamını görmelisiniz.
1.2.10 Rabbenağfirli Duası Meali ne gibi bir faydalarını da okuyabilirsiniz.
1.2.11 Amentü Duası nasıl nasıl okuyacaksınız.
1.2.12 Amentü Duası Meali gerçek güzelce okumaktasınız.
1.2.13 Kunut duaları 1 dini böylece okuyabileceksiniz.
1.2.14 Kunut duaları 2 islami sadece göreceksiniz.
1.2.15 Kunut duaları meali 1 hakkında nasılsa görebilirsiniz.
1.2.16 Kunut duaları meali 2 ile ilgili nedenini görmektesiniz.

 

 

 

 

Namaz Sureleri ve Namaz Duaları’nın Türkçe ve Arapça …

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. 2- Lâ a’budu mâ ta’budûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. 4- Velâ ene âbidun mâ abettum. 5- …

Namaz Sureleri Sırası – Namazda Okunan Sureler Ve … – Sabah

Namaz Sureleri Sırası – Namazda Okunan Sureler Ve Namazda Okunacak Zammı Sure İsimleri Sırasıyla Listesi. Müslüman âlemi için en önemli ibadetlerin başında …

Namaz Sureleri Sırası – Namazda Okunan Sureler Ve … – Sabah

27 May 2021 — İslam’ın beş şartı arasında namaz yer almaktadır. Dinin direği olarak adlandırılır ve en önemli ibadetlerinde başında gelir.

Namaz sureleri… Namazda okunan sureler ve sırası – Haberler

2 Haz 2021 — NAMAZ SURELERİ · Fatiha Sûresi · Fil Suresi · Kureyş Suresi · Maun Suresi · Kevser Suresi · Kafirun Suresi · Nasr Suresi · Tebbet Suresi …

Namaz Sureleri Haberleri – Hürriyet

Namaz Sureleri kategorisinde Kuran oku ve Kuran dinle! 5 vakit namazda okunan sureler, kısa sureler, zammı sureler, Kuran’daki surelerin anlamları, …

Namaz sureleri sıralaması! Namazda hangi sureler okunur …

Namaz sureleri sıralaması! Namazda hangi sureler okunur? Namaz kılarken okunan zammı sureler · FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU: · FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU: · FİL …

Namaz Surelerinin Sırası ile Okunuşu – İslam ve İhsan

25 Eki 2021 — Namaz sureleri sırasıyla şunlardır: · Fatiha Suresi · Ayet-el Kürsi · Fil Suresi · Kureyş Suresi · Maun Suresi · Kevser Suresi · Kafirun Suresi · Nasr …

Namaz Sureleri Fiyatları – Cimri

Sırlı Dualar Hazinesi Yasin Tebareke Amme Kısa Süreler Namaz Duaları / Kollektif / Sena (ofis.

Namaz Sure ve Duaları – Apps on Google Play

iOS’dan sonra şimdi de Android’de…. Bu uygulama aracılığı ile Namaz sure ve dualarını sesli olarak dinleyebilir, arapça okunuşu, meal ve tefsirini …

Namaz sure ve dualar – GittiGidiyor

Namaz sure ve dualar GittiGidiyor’da! namaz sure ve dualar modelleri, namaz sure … Yasin-Tebareke-Amme Namaz Sureleri ve Şifalı Dualar (Beyaz Güllü)B.Boy …

Namazın sureleri – GittiGidiyor

Namazın sureleri GittiGidiyor’da! namazın sureleri modelleri, namazın sureleri … Yasin-Tebareke-Amme Namaz Sureleri ve Şifalı Dualar (Beyaz Güllü)B.Boy …

Namaz sureleri sırasıyla okunuşu! Namazda okunan zammı …

25 May 2020 — Namaz sureleri sırasıyla okunuşu oldukça önemlidir. İslam’da namazda okunan zammı sureler ve namaz duaları doğru şekilde okunmalıdır.

Kayalıpark Yayınları Öykülerle Namaz Sureleri Fiyatı, Yorumları

Öykülerle Namaz Sureleri Ayşe Serra Kara / Kayalıpark Yayınları Basım Yılı: 2019; Baskı: 2; Sayfa Sayısı: 96; Kağıt Türü: Kitap Kağıdı; Ebat: 16 x 21 …

Namaz Sureleri Yorumu – Haluk Nurbaki Kitabı ve Fiyatı

Hepimizin namazlarda okuduğu namaz surelerinin acaba anlamını biliyor muyuz? Rabbimiz ne buyuruyor? Bilgi çağında tüm dünyanın bilgileri ekranımızda,, Öyleyse …

Namaz sureleri sırası… Namazda sırasıyla okunacak sure ve …

14 May 2021 — “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Kul e’ûzü bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-‘ …

Hikayelerle Namaz Sureleri ve Duaları – Kitapyurdu

Hikayelerle Namaz Sureleri ve Duaları – ERKAM YAYINLARI – Veysel Akkaya – Bir gün sahabeden Ebu Said Peygamber Efendimize (s.a.v) sordu: Kuran’d.

NAMAZ SURELERİNİN TÜRKÇE TERCEME VE TEFSİRİ

İşte, bunu düşünerek her müslüman için namazda okunması gerekli olan fatiha sûresi ile namaz sûreleri dediğimiz kısa sûrelerden 10’u bu ufacık kitaba alınarak …

Kısa Namaz Sureleri Fiyatları ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe

%14. Yasin, Tebareke, Amme, Kısa Sureler ve Namaz Duaları Eğitim Programı (2 Adet CD). 12,02 TL. Sırlı Dualar Hazinesi Ve Yasin Kısa Sureler Namaz Duaları …

Namaz Sureleri ve Duaları – Album by Fatih Çollak | Spotify

Listen to Namaz Sureleri ve Duaları on Spotify. Fatih Çollak · Album · 2002 · 29 songs.

Öykülerle Namaz Sureleri – Ayşe Serra Kara – Bkmkitap

Öykülerle Namaz Sureleri en uygun fiyat, hızlı kargo ve kapıda ödeme seçenekleriyle bkmkitap ‘da. Öykülerle Namaz Sureleri avantajlı fiyatlarıyla hemen …

Namaz Sureleri ve Duaları (Kartela) , Kolektif – Fiyatı & Satın Al

Namaz Sureleri ve Duaları (Kartela) Sayfa Sayısı: 24. Baskı Yılı: 2012. Dili: Türkçe Yayınevi: Kabe Basın Yayın Dağıtım. Kitap Adı: Namaz Sureleri ve …

Namaz sureleri ve duaları nelerdir? Sırasıyla namaz sure ve …

5 Oca 2021 — Fatiha Suresi; Asr Suresi; Fil Suresi; Kureyş Suresi; Maun Suresi; Kafirun Suresi; Kevser Suresi; Nasr Suresi; Tebbet Suresi; İhlas Suresi …

Namaz kılarken hangi sureler okunur? Namaz sureleri …

13 Nis 2021 — Namaz Sureleri Sıralaması · Fil Suresi · Kureyş Suresi · Maun Suresi · Kevser Suresi · Kafirun Suresi · Nasr Suresi · Tebbet Suresi · İhlas Suresi.

‎Namaz Sureleri on the App Store

… compare customer ratings, see screenshots and learn more about Namaz Sureleri. Download Namaz Sureleri and enjoy it on your iPhone, iPad and iPod touch.

Yasin Tebareke – Namaz Sureleri | D&R

Kitap Adı Yasin Tebareke – Namaz Sureleri; Hazırlayan Abdullah Zengin; Yayınevi Merve Yayınları; İlk Baskı Yılı 2010; Dil Türkçe; Barkod 9789758524594 …

Namaz Sureleri – Namaz Bilgileri

Namaz Sureleri. Ayet-el Kursi. besmele. 1354398681_ayetel-kursi-duasi. Okunuşu: Allahulailahe illa huvel hayyul kayyum, late’huzuhu sinetun vela nevmun, …

Namazı Seviyorum Abdest Namaz Sureleri Duaları (Orta Boy …

Namazı Seviyorum Abdest Namaz Sureleri Duaları (Orta Boy) (Kod: D66) ürününün fiyatını öğrenmek ve online sipariş vermek için tıklayın!

Namazda Okunan Ezberlemesi En Kolay Olan Sureler

May 11, 2020 – Namaz Sureleri | Namazda Okunan Ezberlemesi En Kolay Olan Sureler1- Fatiha Suresi Dinle 2- Fil Suresi Dinle 3-Kureyş Suresi Dinle4-Maun …

Öykülerle Namaz Sureleri : Ayşe Serra Kara – Amazon .tr

Öykülerle Namaz Sureleri : Ayşe Serra Kara: Amazon .tr: Kitap. … Çocuklarımızı okuduğu surelerin anlamlarını öğrenmesi için hazırlamış olduğumuz …

Namaz Sureleri Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı – CNN Türk

12 May 2021 — Namaz Sureleri Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Namaz Dualarının Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle).

Nur Sofrası Yasin,Fetih Namaz Sureleri ve Dualar-Pamuk …

Nur Sofrası Yasin,Fetih Namaz Sureleri ve Dualar-Pamuk Yayıncılık en iyi özellikleri ve gerçek kullanıcı yorumları en ucuz fiyatlarla n11 ‘da.

Namaz Sureleri

Namaz Sureleri · 1- Kul e’ûzü birabbil felak · 2- Min şerri mâ halak · 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab · 4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad · 5- Ve min şerri …

Namaz Sureleri – Namazda Okunacak Sureler, En Kısa Sureler

Namaz sureleri olarak okunacak belli bir sure yoktur. Ama genel olarak Kur’an-ı Kerim’de ki kısa olan sureler namaz suresi olarak bilinmektedir.

Namaz Duaları Ve Sureleri İndir (Android) – Gezginler

Namaz Duaları Ve Sureleri Tanıtımı. Uygulama Namazda okunan dua ve surelerin ezberlenmesine,öğrenilmesine veya başlangıç için nereden başlanacağına yardımcı …

Namaz kılarken surelerin belirli bir sıraya göre okunması …

Diyanet TV Youtube Kanalına Abone Olun! … Hayata ve dine dair sorularınızı işin uzmanına sorup, Kuran ve …

surelerin Kur’an-ı Kerim sıralaması – Namaz Hocası

Halk arasında namaz sûreleri olarak en çok bilinen sûrelerin sıralaması yine … (Tüm Namazlarda Fatiha Suresini bu surelerden önce okumak gereklidir ve …

namaz duaları ve sureleri – ekşi sözlük

fatiha suresinin okunması her namazın bütün rekatlarında farz olmakla beraber aslında zammı sure dolayımıyla kuran’daki bütün sureler namaz suresidir.

Yasin, Tebareke, Amme, Namaz Sureleri, Hacet Duaları ve 32

Yasin, Tebareke, Amme, Namaz Sureleri, Hacet Duaları ve 32 – 54 Farzlı Namaz … Bu küçük eserde her Müslümanın okuması ve bilmesi lüzumlu olan sure ve …

Namaz Sureleri Öğreniyorum | ilamtv

Fatiha Suresi – (Namaz Sureleri Öğreniyorum). Copyright, İlmi Araştırmalar Merkezi İLAM – 2008. www.islamveihsan . www.ilamtv .

Sure-i Yasin, Tebareke, Amme, Namaz Sureleri ve Dualar by …

Sure-i Yasin, Tebareke, Amme, Namaz Sureleri ve Dualar book. … Yasin, Tebareke, Amme, Vakia surelerinin yanisira onlarca duanin birarada yer aldigi samua …

Namaz Sureleri – Kelime Meali – ilminur

27 Oca 2020 — Tüm Namaz Sureleri Türkçe Okunuşu ve Arapça Yazılışı, Türkçe Meali ve Kelime Meali (Kırık Meal)

Sure-i Yasin, Tebareke, Amme, Namaz Sureleri ve Dualar …

Sure-i Yasin, Tebareke, Amme, Namaz Sureleri ve Dualar (Yas-013) uygun fiyat, hızlı ve ücretsiz kargo hizmeti ile Nezih’ten hemen satın alın!

Namaz sûreleri mi, namaz âyetleri mi? – Ahmet SEVGİ

20 May 2020 — Binaenaleyh “namaz sûreleri” yerine; hak-hukuk, adalet, dürüstlük, israf, ahlâk, ana-baba hakkı gibi sosyal hayatı doğrudan ilgilendiren âyetler …

Ayete’l Kürsî Duası _ Namaz Sûreleri ve Duaları Dinle İzle

Ayete’l Kürsî Duası _ Namaz Sûreleri ve Duaları Dinle İzle … Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah …

DİYANET İŞLERİ Bşk. – NAMAZ SURELERİ – DÖNEM BASKI LP

DİYANET İŞLERİ Bşk. – NAMAZ SURELERİ – DÖNEM BASKI LP – Dini Müzik plakları uygun fiyatlarla alışverişte ilk adres sahibinden ‘da.

Namazda sureleri Mushaf’taki sıraya göre okumanın hükmü …

17 Ağu 2020 — Namaz kılmak İslam’ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması …

Sureler ve Namaz Duaları (Video) – Dinimiz İslam

Bütün Dini Konular · Gusül-Hayz-Abdest-Namaz · Namaz · Namaz nasıl kılınır · Sureler ve Namaz Duaları (Video) · Amentü · Sübhaneke duası · Ettehıyyatü duası …

Namaz Sure ve Duaları | İslam İlmihali

Namazda okunan dualar, namaz sureleri ve namaza dair ne varsa burada bulabileceksiniz. Namaz Sureleri sırasını ve namaz dualarını buradan öğrenin..

Namaz Sureleri ve Duaları – 90.00 TL – Her Okula Lazım

Varsayılan fiyat 25×35 cm için geçerlidir. Folyo ya da dekotalı(PVC levha) malzeme seçenekleri mevcuttur. Daha büyük veya daha küçük ebatlar için iletişime …

Namaz sureleri – Öğretim kaynakları – Wordwall

Namaz sureleri – Namaz Sureleri – Namaz Sureleri – 2.Ünite Namaz Kavramlar – NAMAZ – NAMAZ – Namaz – NAMAZ – Namaz – Namaz – NAMAZ RASTGELE TEKERLEK.

Namaz surelerinin okunuş sırası tablosu (Zammı sureler)

Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Namazda okunan surelerin sıralama aşağıdaki …

Namaz Sureleri Nelerdir? | MEALTUR

4 Oca 2018 — Namaz kılarken Kur’an-ı Kerim’den bazı sureler okunur. İslam dininde zorluk yoktur, bunun yerine kolaylık vardır. Namazda okunan sureler bu …

Namazda hangi sureler okunur? Namaz sureleri nelerdir …

6 gün önce — İslam’ın direği kabul edilen namaz Müslümanlar için son derece önemlidir. Farz ibadetler arasında olan namaz da okunması gereken sureler pek …

Namaz Sureleri ve Duaları – Kapı Giydirmeleri

Varsayılan fiyat 35×50 cm için geçerlidir. Folyo ya da vinil malzeme seçenekleri mevcuttur. Daha büyük veya daha küçük ebatlar için iletişime geçiniz.

Namaz Sureleri ve Duaları Ezberleme Kartları, 7×10 cm. kutu …

NAMAZ SURELERİ VE DUALARI EZBERLEME KARTLARI, 7×10 cm. kutu içinde, dini hediyelik ürün, Selam Kitabevi. Kartın ön yüzünde surelerin arapçası, arka yüzünde …

Namaz Sureleri Tefsiri – Google Kitaplar Sonucu

Ümit Şimşek. NAMAZ SÛRELERİ TEFSİRİ ÇAMLICA YAYINLARI NAMAZ SÛRELERİ TEFSİRİ ÜMİT ŞİMŞEK 2. Baskı İstanbul-2021. Front Cover.

Namaz Sureleri – Google Sites

Namazda okunacak sureler ve dualar. Namaz sureleri, Namaz duaları, Namaz kılmak için gerekli sure ve dualar.

Kısa Namaz Sureleri | Grafikle İslamiyet

Kısa Namaz Sureleri. Anasayfa · Sizden Gelenler. Yüksek Kalitede İndir. Nasıl Baskı Alabilirim? Kısa Namaz Sureleri. close İndirme Linkleri.

Toplu Dua ve Sureler Posteri – Saten Kumaş – BEYZA EĞİTİM …

Namazda Okunan Dualar Dini eğitim posterleri ile on derste elif-ba, on derste tecvit eğitimi esas alınmıştır.On derste Kur’an eğitiminin yanı sıra Namaz …

Sesli Namaz & Dua – Tamindir

22 Haz 2014 — Sesli Namaz & Dua, 5 vakit namazda okunan surelerin Arapçalarını, okunuşlarını ve meallerini gösteren ve sesli olarak dinleme seçeneği sunan …

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Randevu süresinin yetmediğini …

58 dakika önce — Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki 5 dakikalık randevulara yönelik eleştirilere “5 değil, 10 dakika veriliyor. Yeterli …

“Limanlarda yatırım ihtiyacı işletme süresinde uzatmayı getirdi …

57 dakika önce — İşletme hakkı verilen limanların sözleşme süreleri muhalefet partilerinin … görüşüldüğü Meclis Sanayi Komisyonu’nda tartışma yarattı.

Al-i İmran suresi nedir (Diyanet)? Al-i İmran suresinin Türkçe …

2 gün önce — Al-i İmran suresinin, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) Medine’ye hicret ettikten sonra indirildiği düşünülmektedir. Kur’an-ı Kerim’in en …

Duha namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kaç rekattır, hangi …

6 gün önce — Kişiler farz olmayan namaz ibadetini yerine getirip getirmeyeceklerine kendileri… … Kaç rekattır, hangi sureler ve dualar okunur?

Fetih Suresi’nden mesajlar | Abdullah Aymaz Köşe Yazısı

23 saat önce — Fetih Suresi’nden mesajlar. Abdullah Aymaz 29 Kas 2021 11:19. 29 âyet, 560 …

Bu formülle erken emekli olun! Farklı işlerde çalışanlar SGK …

2 saat önce — Emekli Sandığı, Bağ Kur ve SSK kapsamında yer alan vatandaşların birleştirme yoluna giderek, farklı kurumlarda geçen hizmet sürelerinin yeni …

Medine, Suudi Arabistan 2021

Namaz sureleri ve duaları konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Namaz sureleri ve duaları yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
yorum Yap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com